მწვანე ალტერნატივა ჭიათურმანგანუმის საპრივატიზებო ხელშეკრულების ასლს ითხოვს

ჭიათურის მანგანუმის საბადოზე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის და  სს ჭიათურმანგანუმის აქტივების გაყიდვის მიზნით, 2006 წლის 11 ნოემბერს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში ჩატარდა აუქციონი. აუქციონში გაიმარჯვა მისმა ერთადერთმა მონაწილემ Georgian Manganese Holding Limited-მა. აუქციონის პირობების თანახმად, აუქციონის შედეგების შესახებ ოქმის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში უნდა გაფორმებულიყო ხელშეკრულება აქტივების ყიდვა-გაყიდვის შესახებ. ვადის გასვლისთანავე …

»»»

მწვანე ალტერნატივა ითხოვს “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას

მოპასუხე: საქართველოს პარლამენტი 2006 წლის 12 დეკემბერს მწვანე ალტერნატივამ სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის პირველი ნაწილისა და 26-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს კონსტიტუციის 37-ე მუხლის მე-5 პუნქტთან მიმართებაში არაკონსტიტუციურად ცნობა. საქართველოს კონსტიტუციის 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად: „ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია …

»»»

მწვანე ალტერნატივა ითხოვს ადმინისტრცაიული აქტის ბათილობას, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფას

მოპასუხე: საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო; შ.პ.ს. „სპი კაპაგ პეტროფაგ ინტერნეიშენალი“; მესამე პირი:  ს.ს. საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კომპანია; ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის კომპანია; 2004 წლის 23 ივნისს ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ სარჩელით მიმართა თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა კოლეგიას და   მოითხოვა: 1)  ბათილად იქნეს ცნობილი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ 2003 წლის …

»»»

მწვანე ალტერნატივა რატიფიცირებული ხელშეკრულების გამოქვეყნებას ითხოვს

მწვანე ალტერნატივა ითხოვს 2000 წლის 31 მაისს საქართველოს პარლამენტის# 341-ის დადგენილებით რატიფიცირებული „საქართველოს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიების გავლით ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ძირითადი საექსპორტო მილსადენით ნავთობის ტრანსპორტირების შესახებ“ ხელშეკრულებისა და მისი ყველა დანართის ოფიციალურ გამოქვეყნებას. მოპასუხე მხარე:  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს პარლამენტი; მესამე პირები: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი …

»»»

მწვანე ალტერნატივა ითხოვს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის ბათილობას.

მოპასუხე მხარე:  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო; საქართველოში რეგისტრირებული ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანიის – ფილიალი, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანია „საქართველო“; მესამე პირები: ს.ს „საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია“; 2003 წლის მაისში ასოციაცია „წვანე ალტერნატივამ სარჩელით მიმართა თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა კოლეგიას და   მოითხოვა 2002 წლის 30 ნოემბერს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების …

»»»

Page 5 of 512345