• ვროსტეპი, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა

  ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ და ევროპის არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი Eurostep-მა, ამა წლის 14-15 ივლისს მოაწყეს საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ეროვნული სამუშაო შეხვედრა თემაზე: “ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის” (ENPI) ფარგლებში მომზადებული 2007-2013 წლების საქართველოს სტრატეგიული დოკუმენტის განხილვა და რეკომენდაციების მომზადება”. 

  იხილეთ შეხვედრის მასალები:

  საქართველოს ქვეყნის სტრატეგიული დოკუმენტის რეზიუმე (Georgian version) (English version) pdf

  ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის პროექტი: ხალხთა პარტნიორობისთვის (Georgian version) (English version) ppt

  ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და სამეზობლო პოლიტიკის თანასწორობის ინსტრუმენტის დაგეგმვის (პროგრამინგის) პროცესები (Georgian version) (English version) ppt

  ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და პარტნიორობის ინსტრუმენტის სამუშაო შეხვედრა მოლდავეთში (Georgian version) (English version) ppt

  ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა (English version) ppt

  ფინანსური საკითხები ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტებში (English version) ppt

   

 • ეროვნული სამუშაო შეხვედრა "ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და პარტნიორობის ინსტრუმენტი" pdf

  ENP Implementation Final Report pdf

  *  ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ჰაინრიჰ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის ოფისი – კოალიცია "ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის" მონიტორინგი საქართველოში.

  "ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის "გამწვანება" – საქართველო" ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის ევროპის პოლიტიკის ოფისი, ჰაინრიჰ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის ოფისი.