Georgia_Metal

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. არგვეთის ტერიტორიაზე შპს “ჯორჯია მეტალის” მეტალურგიული საწარმოს სკოპინგის ანგარიშზე