რა არის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა?

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა რთული საკითხია, რომელიც ემყარება სხვადასხვა დოკუმენტებს. ამ ვებ-გვერდის დანიშნულებაა გააცნოს დაინტერესებულ პირებს მინიმალურად საჭირო ინფომაცია, რაც შესაძლებელს მისცემს მას აღიქვას ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ყველა ასპექტი და მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების პროცესში საქართველოში. ქვემოთ იხილეთ დოკუმენტები. საქართველოს მთავრობის დოკუმენტები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის საქართველოს შესრულების ანგარიში (English version) pdf ევროკავშირი – საქრთველო …

»»»

სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკასთან მიმართებაში.

ევროსტეპი, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ და ევროპის არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი Eurostep-მა, ამა წლის 14-15 ივლისს მოაწყეს საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ეროვნული სამუშაო შეხვედრა თემაზე: “ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის” (ENPI) ფარგლებში მომზადებული 2007-2013 წლების საქართველოს სტრატეგიული დოკუმენტის განხილვა და რეკომენდაციების მომზადება”.  იხილეთ შეხვედრის მასალები: საქართველოს ქვეყნის სტრატეგიული დოკუმენტის რეზიუმე (Georgian version) (English version) pdf ევროპის სამეზობლო და …

»»»

სამოქალაქო საზოგადოების შენიშვნები და კომენტარები

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკების დამკვირვებელთა ქსელის CEE Bankwatch Network კომენტარები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით. (English version) pdf ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკების დამკვირვებელთა ქსელის CEE Bankwatch Network შენიშვნები და გეგმები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შესრულებასთან დაკავშირებით (English version) pdf

»»»