მიწის გონივრული მმართველობა მდგრადი განვითარებისთვის

miwa_2015

წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს შემუშავების მიზანი იყო, თავი მოგვეყარა ამ დრომდე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მიღებული იმ სახელმძღვანელო სტანდარტებისთვის, რომლებიც მიწის (საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების) გონივრული მმართველობის, მათ შორის, გონივრული ინვესტირების ხელშეწყობას ემსახურება. სახელმძღვანელო, უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია იმ სახელმწიფო და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებისთვის, რომელთა ფუნქციები დაკავშირებულია მიწისა და მიწასთან დაკავშირებული რესურსების (მათ შორის, ტყის) მართვასთან, სოფლის მეურნეობისა …

»»»

პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

saxelmdzgvanelo_shromit_iflebebze

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ერთგვარ სახელმძღვანელოს შრომის უფლებით დაინტერესებული პირებისათვის, მათ შორის, კერძო და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისათვის, რამდენადაც ის აერთიანებს ამ სფეროში არსებული საერთაშორისო და ეროვნული სამართლებრივი ჩარჩოს მიმოხილვას. ასევე, იგი მოიცავს საერთო სასამართლოების მიერ მიღებულ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს/განმარტებებს შრომის უფლების ცალკეულ კომპონენტებთან მიმართებით. დოკუმენტი უმეტესად ფარავს საკითხებს კერძო სფეროში დასაქმებული პირების უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ, თუმცა, …

»»»