სახელმძღვანელო – სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და მასთან დაკავშირებული ტყითსარგებლობა

mining_2019

წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია, ხელი შუწყოს გამჭვირვალე, პასუხისმგებლიანი და მდგრადი სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის სექტორის ჩამოყალიბებას, დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირების მეშვეობით. მასში მოკლედ არის განხილული: რა არის წიაღისეული, სასარგებლო წიაღისეული, წიაღის მოპოვება-გადამუშავების ეტაპები და ამ ეტაპებზე წარმოებული საქმიანობის ზემოქმედება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე; მიმოხილულია წიაღის მოპოვებასთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობა (ტყითსარგებლობის ჩათვლით); აღწერილია დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში …

»»»