იმოქმედე, სანამ გაქვს შესაძლებლობა, შეცვალო!

imokmede

სახელმძღვანელო გარემოზე ზემოქმედების მქონე პროექტებზე გადაწყვეტილების მიღებისას მოქალაქეთა ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ. მისი მომზადების მიზანია, დავეხმაროთ მოქალაქეებს საზოგადოების მონაწილეობის ახალი პროცედურების გაგებაში და მათ გამოყენებაში.    სახელმძღვანელოს პირველ თავში ზოგადად მიმოხილულია, თუ როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეგავლენის მქონე საქმიანობების შესახებ და რა ხდება გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ. მეორე, მესამე და მეოთხე თავებში …

»»»