იმოქმედე, სანამ გაქვს შესაძლებლობა, შეცვალო!

imokmede

სახელმძღვანელო გარემოზე ზემოქმედების მქონე პროექტებზე გადაწყვეტილების მიღებისას მოქალაქეთა ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ. მისი მომზადების მიზანია, დავეხმაროთ მოქალაქეებს საზოგადოების მონაწილეობის ახალი პროცედურების გაგებაში და მათ გამოყენებაში.    სახელმძღვანელოს პირველ თავში ზოგადად მიმოხილულია, თუ როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეგავლენის მქონე საქმიანობების შესახებ და რა ხდება გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ. მეორე, მესამე და მეოთხე თავებში …

»»»

სახელმძღვანელო – სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და მასთან დაკავშირებული ტყითსარგებლობა

mining_2019

წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია, ხელი შუწყოს გამჭვირვალე, პასუხისმგებლიანი და მდგრადი სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის სექტორის ჩამოყალიბებას, დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირების მეშვეობით. მასში მოკლედ არის განხილული: რა არის წიაღისეული, სასარგებლო წიაღისეული, წიაღის მოპოვება-გადამუშავების ეტაპები და ამ ეტაპებზე წარმოებული საქმიანობის ზემოქმედება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე; მიმოხილულია წიაღის მოპოვებასთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობა (ტყითსარგებლობის ჩათვლით); აღწერილია დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში …

»»»