მწვანე ალტერნატივამ განცხადებით მიმართა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ბატონ გოგა ხაჩიძეს ტყითსარგებლობის გრძელვადიანი ლიცენზიების სალიცენზიო პირობების შეუსრულებლობასთან დაკაშირებით რეაგირების თაობაზე.