abra GA

2010 წლის 20-23 და 25-28 იანვარს ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ ჩაატარა ოთხდღიანი ტრენინგები გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინიტროს გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლებისათვის თემაზე: "ინსპექტირების პროცედურები და პრაქტიკული ასპექტები".