შპს „ენერგოტრანსის“ 500კვ-იანი ძაბვის ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისათვის ჩატარებული სრული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნის (2016 წლის 29 ივნისის N04/06-188 წერილი) პასუხად, სსიპ – ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ მოწოდებული დოკუმენტები:

აეროფოტოგადაღება საპროექტო ნიშნულების დატანით

ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან და ტოპოგრაფიული რუკა

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო უფროსის 2016 წლის 23 მარტის #54-04 ბრძანება „“ქსნის“ ქვესადგურიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუაანამდე (პკ0+პკ.327+44-მდე) 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების თაობაზე

შპს „ენერგოტრანსი“-ს დირექტორის 2016 წლის 26 იანვრის #35 წერილი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს

ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებული კორესპონდენცია

დაზუსტებული კოორდინატები

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები