შპს „ენერგოტრანსის“ 500კვ-იანი ძაბვის ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი ხაზის II მონაკვეთის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისათვის ჩატარებული სრული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნის (2016 წლის 22 დეკემბრის N04/06-196 წერილი) პასუხად, სსიპ – ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ მოწოდებული (2016 წლის 28 დეკემბრის #09/2527 წერილი) დოკუმენტები:

შპს „ენერგოტრანსი“-ს დირექტორის 2016 წლის 1 ნოემბრის #635 წერილით სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში ნებართვის მოპოვების მიზნით წარდგენილი დოკუმენტები:

1. საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტის ტექნოლოგიურ ნაწილზე;
2. საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტის მშენებლობის საინჟინრო-გეოლოგიური       დასკვნის შედეგებზე;
3. საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტის მშენებლობის ფუძე-საძირკველების და მზიდი კონსტრუქციული ნაწილების საპროექტო დოკუმენტაციაზე;
4. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 27 მაისის ბრძანება #ი-260 შპს „ენერგოტრანსი“-ს 500 კვ ძაბვის ქსანი-სტეფანწმინდას ელექტროგადამცემი ხაზის განთავსებაზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების შესახებ;
5. პროექტის კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური სქემები;
6. თავფურცელი ობიექტის დასახელებით და ადგილმდებარეობის მითითებით;
7. განმარტებითი ბარათი;
8. ქსანი-სტეფანწმინდის შემაერთებელი 500 კვ. ელ.გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი;
9. სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2016 წლის 07 ოქტომბრის #179-04 ბრძანება

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო უფროსის 2016 წლის 7 ოქტომბრის #179-04 ბრძანება „დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფერ ოქრუაანიდან და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აჩხოტამდე „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის  მეორე მონაკვეთის (პკ.327+44-დან – პკ.950+18-მდე) მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ;

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო უფროსის 2016 წლის 7 ოქტომბრის #179-04 ბრძანების დანართი „დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფერ ოქრუაანიდან და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აჩხოტამდე „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის  მეორე მონაკვეთის (პკ.327+44-დან – პკ.950+18-მდე) მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები;

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2016 წლის 1 დეკემბრის #204-04 ბრძანება სოფელ ოქრუანიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აჩხოტამდე, ,,ქსანი­სტეფანწმინდა“­ს 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის მეორე მონაკვეთის (პკ327+44 და ნპკ.950+18- მდე) მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ“;

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 27 მაისის ბრძანება #ი-260 შპს „ენერგოტრანსი“-ს 500 კვ ძაბვის ქსანი-სტეფანწმინდას ელექტროგადამცემი ხაზის განთავსებაზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების შესახებ;

საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტის მშენებლობის ფუძე-საძირკველების და მზიდი კონსტრუქციული ნაწილების საპროექტო დოკუმენტაციაზე;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  2016 წლის 27 სექტემბრის #09/1475 წერილი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსს;

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების დეპარტამენტის უფროსის 2016 წლის 17 მაისის #4221 წერილი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსს

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის #3558 წერილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს  უფროსს

საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტის ტექნოლოგიურ ნაწილზე;

საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტის მშენებლობის საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის შედეგებზე;

ადმინისტრაციული წარმოების დოკუმენტები;

სანებართვო მოწმობ