წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2019 წლის 4 დეკემბრის მდგომარეობით. 

წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის 3 დეკემბრის № 03/2187 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია