შპს "არემჯი გოლდისა" და სს "არემჯი კოპერის" კუთვნილ საწარმოებში ჩატარებული გარემოსდაცვითი აუდიტის ანგარიში, 2015

დოკუმენტი გადმოგვეცა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2016 წლის 28 ნოემბრის #9923 წერილით. სამინისტროს ინფორმაციით, დოკუმენტში დაფარულია პერსონალური მონაცემები და კომერციული ინფორმაცია.