ევროკავშირის ჰორიზონტულ გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის კონვერგენციის გეგმა

ევროკავშირის ჰორიზონტულ გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის კონვერგენციის გეგმა

roadmapევროკავშირის ჰორიზონტულ გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის კონვერგენციის გეგმა


ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

evrokavshiriევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში


ჰიდროელექტროსადგური მდინარე ფარავანზე

ჰიდროელექტროსადგური მდინარე ფარავანზე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ზემოქმედების კვლევა

faravaniჰიდროელექტროსადგური მდინარე ფარავანზე

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ზემოქმედების კვლევა


ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის (ENPI) გზამკვლევი

ევროპის  სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის  (ENPI) გზამკვლევი განახლებული ვერსია

ENPIევროპის  სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის  (ENPI) გზამკვლევი
განახლებული ვერსია


მადნეული კანონზე მაღლა

მადნეული კანონზე მაღლა

madneuliმადნეული კანონზე მაღლა


ენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში

ენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში

energyენერგო-პროექტები და კორუფცია საქართველოში


ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე

ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე

nadiroba_2013ნადირობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველებზე


საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება

საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა

EU_kanonmdebloba_2013საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება

ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა


ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულების ეფექტურობის შეფასება

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულების ეფექტურობის შეფასება. ანგარიში ასახავს ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულებაში მიღწეულ პროგრესს და აჯამებს 2007-2012 წლებში გატარებულ ღონისძიებებსა და მიღწევებს.

EU_2013ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულების ეფექტურობის შეფასება.

ანგარიში ასახავს ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულებაში მიღწეულ პროგრესს და აჯამებს 2007-2012 წლებში გატარებულ ღონისძიებებსა და მიღწევებს.


საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის სექტორის გამოწვევები

საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის სექტორის გამოწვევები კვლევაში განხილულია საქართველოში დაგეგმილი ახალი ჰიდროელექტრო­ სადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები და ქვეყნის ენერგოსექტორში არსებული ტენდენციების თავსებადობა მდგრადი ენერგეტიკის პრინციპებთან. კვლევა ხაზს უსვამს, რომ ტრადიციული ენერგოპროექტების სასარგებლოდ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ხშირად მიიღება შესაბამისი ეკონომიკური ანალიზის, დასაბუთების, დანახარჯებისა და სარგებლის სათანადო განხილვის გარეშე; ამგვარი გადაწყვეტილებები უარყოფით ზეგავლენას ახდენს საქართველოს გარემოსა და მოსახლეობაზე. კვლევის შედეგად, გამოიკვეთა, რომ საქართველოში ევროპული ინვესტიციებით განხორციელებული …

hidroenergetikaსაქართველოს ჰიდროენერგეტიკის სექტორის გამოწვევები

კვლევაში განხილულია საქართველოში დაგეგმილი ახალი ჰიდროელექტრო­ სადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები და ქვეყნის ენერგოსექტორში არსებული ტენდენციების თავსებადობა მდგრადი ენერგეტიკის პრინციპებთან.

კვლევა ხაზს უსვამს, რომ ტრადიციული ენერგოპროექტების სასარგებლოდ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ხშირად მიიღება შესაბამისი ეკონომიკური ანალიზის, დასაბუთების, დანახარჯებისა და სარგებლის სათანადო განხილვის გარეშე; ამგვარი გადაწყვეტილებები უარყოფით ზეგავლენას ახდენს საქართველოს გარემოსა და მოსახლეობაზე. კვლევის შედეგად, გამოიკვეთა, რომ საქართველოში ევროპული ინვესტიციებით განხორციელებული დიდი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა არათავსებადია ევროკავშირის დირექტივებთან, რაც აჩენს კითხვებს ამ ინვესტიციებსა და ევროკავშირის პოლიტიკებს შორის არსებულ შეუსაბამობებთან მიმართებაში. დოკუმენტში წარმოდგენილია ევროკავშირის, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ განსახორციელებელი რეკომენდაციების ნუსხა, რომელთა მოკლე ვადაში განხორციელება ხელს შეუწყობს საქართველოში თანმიმდევრული და მდგრადი ენერგოსექტორის განვითარებას. 


Page 4 of 9« First...23456...Last »