საქართველოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) სისტემის ევროკავშირის შესაბამის მოთხოვნებთან დაახლოების გამოწვევები

საქართველოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) სისტემის ევროკავშირის შესაბამის მოთხოვნებთან დაახლოების გამოწვევები ამ საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში განხილულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინიციატივით შემუშავებული ახალი ნორმატიული აქტის პროექტი, რომელიც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ-ს) ახალ, მოქმედისგან განსხვავებულ სისტემას გვთავაზობს. ანალიზიდან ჩანს, რომ კანონპროექტში მოცემული გზშ სისტემა, დიდწილად, შეესაბამება ევროკავშირის შესაბამისი დირექტივების მოთხოვნებს, თუმცა, მას აქვს …

gzshსაქართველოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) სისტემის ევროკავშირის შესაბამის მოთხოვნებთან დაახლოების გამოწვევები

ამ საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში განხილულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინიციატივით შემუშავებული ახალი ნორმატიული აქტის პროექტი, რომელიც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ-ს) ახალ, მოქმედისგან განსხვავებულ სისტემას გვთავაზობს. ანალიზიდან ჩანს, რომ კანონპროექტში მოცემული გზშ სისტემა, დიდწილად, შეესაბამება ევროკავშირის შესაბამისი დირექტივების მოთხოვნებს, თუმცა, მას აქვს ნაკლოვანებებიც, რომლებიც დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის გზით, შეიძლება აღმოიფხვრას.

გზშ-ს სისტემის გაუმჯობესების გარდა, კანონპროექტს შემოაქვს, ასევე, ახალი ინსტრუმენტები: სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება (Strategic Evironmental Assessment, SEA), გარემოზე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შეფასების პროცედურა (transboundary EIA and SEA) და ე.წ. „მიმდინარე საქმიანობის“ გაგრძელებაზე ნებართვის გაცემის პროცედურა. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ვინაიდან, ნარკვევის ავტორთა აზრით, მექანიზმი შემოტანილია უკანონო საქმიანობების ლეგალიზებისთვის; ის მიკერძოებულია არაკანონმორჩილი მეწარმეების და არასამართლიანია კანონმორჩილი მეწარმეების მიმართ და ასევე, ქმნის კორუფციული გარიგებების დადების ფართო შესაძლებლობებს.


სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების ცვლილება: სამართლებრივი რეგულირება

სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების ცვლილება: სამართლებრივი რეგულირება 

sasoflo_sameurneo_2015სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების ცვლილება: სამართლებრივი რეგულირება 


ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური – კანონიერება და კორუფციის საფრთხეები

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური – კანონიერება და კორუფციის საფრთხეები საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში დასაბუთებულია „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასურის“ გაუქმების აუცილებლობა და წარმოჩენილია ამ მექანიზმის არსებობის საფრთხეები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და დემოკრატიისათვის. 

regulation_2015_policy_briefბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური - კანონიერება და კორუფციის საფრთხეები

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში დასაბუთებულია „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასურის“ გაუქმების აუცილებლობა და წარმოჩენილია ამ მექანიზმის არსებობის საფრთხეები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და დემოკრატიისათვის. 


საქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით არსებული და პროგნოზირებადი რისკები

საქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით არსებული და პროგნოზირებადი რისკები საჯარო  პოლიტიკის  ნარკვევში განხილულია ჰესების მშენებლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და კომპანიებს შორის მემორანდუმების/შეთანხმებების დადების არსებული პრაქტიკა და  პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკები, მათი ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.

memorandumსაქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით არსებული და პროგნოზირებადი რისკები

საჯარო  პოლიტიკის  ნარკვევში განხილულია ჰესების მშენებლობის თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და კომპანიებს შორის მემორანდუმების/შეთანხმებების დადების არსებული პრაქტიკა და  პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკები, მათი ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.


მდგრადობის კრიტერიუმები ჰიდროელექტროსადგურებისთვის

 მდგრადობის კრიტერიუმები ჰიდროელექტროსადგურებისთვის საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში განხილულია ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესრულებისთვის და საქართველოს ენერგო-სექტორის მდგრადიგანვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი გასატარებელი ღონისძიებები. 

BOELL მდგრადობის კრიტერიუმები ჰიდროელექტროსადგურებისთვის

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში განხილულია ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესრულებისთვის და საქართველოს ენერგო-სექტორის მდგრადიგანვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი გასატარებელი ღონისძიებები. 


გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობები საქართველოში

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობები საქართველოში საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში ჩვენ  ამა თუ იმ საქმიანობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობებს, არსებულ პრობლემებსა და შესაძლო გადაწყვეტის გზებს განვიხილავთ.   

policy_brief_2014გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობები საქართველოში

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში ჩვენ  ამა თუ იმ საქმიანობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობებს, არსებულ პრობლემებსა და შესაძლო გადაწყვეტის გზებს განვიხილავთ.   


რეკომენდაციები გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად

რეკომენდაციები გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებგადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად

1რეკომენდაციები გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებგადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად


თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტით გამოწვეული იძულებითი განსახლება

თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტით გამოწვეული იძულებითი განსახლება განსახლება“-სამწუხაროდ, საქართველოში დღემდე არ არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკა განვითარების პროექტებით განპირობებული იძულებითი განსახლების სფეროში; კანონმდებლობა, ამ სფეროში, უაღრესად ფრაგმენტულია; გარდა ამისა, არ არსებობს სახელმწიფო უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა განვითარების პროექტებით განპირობებული იძულებითი განსახლების სახელმწიფო რეგულირებაზე. ზოგადად, პროექტში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ზემოაღნიშნული სახით ჩართულობა იმის მიმანიშნებელია, რომ პროექტი, წესით, საქართველოში …

1თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტით გამოწვეული იძულებითი განსახლება

განსახლება“-სამწუხაროდ, საქართველოში დღემდე არ არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკა განვითარების პროექტებით განპირობებული იძულებითი განსახლების სფეროში; კანონმდებლობა, ამ სფეროში, უაღრესად ფრაგმენტულია; გარდა ამისა, არ არსებობს სახელმწიფო უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა განვითარების პროექტებით განპირობებული იძულებითი განსახლების სახელმწიფო რეგულირებაზე. ზოგადად, პროექტში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ზემოაღნიშნული სახით ჩართულობა იმის მიმანიშნებელია, რომ პროექტი, წესით, საქართველოში არსებულზე უფრო მაღალი სტანდარტის შესაბამისად უნდა განხორციელდეს; თუმცა, ხშირია ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები სათადო ყურადღებას არ უთმობენ საკუთარი პოლიტიკისა თუ სახელმძღვანელო პრინციპების შესრულებას და აფინანსებენ ისეთ პროექტებს, რომლებიც პირდაპირ არღვევენ ამ ინსტიტუტების მოთხოვნებს. ასეთ შემთხვევებში, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები სამოქალაქო საზოგადოების მკაცრი კრიტიკის ობიექტები ხდებიან. აღნიშნულის ნათელი მაგალითია, ამ გამოცემაში აღწერილი - თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი.


აჭარაში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურები და მოსახლეობის იძულებითი განსახლება

აჭარაში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურები  და მოსახლეობის იძულებითი განსახლება ამ გამოცემაში აჭარაში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიმდინარე პროექტების მაგადალითზე აღწერილია, თუ როგორ აგვარებენ კომპანიები პროექტების განხორციელებისას ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და შემცირების, მათ შორის, განსახლების პრობლემებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მონაწილეობითა და მათი მონაწილეობის გარეშე. 

adjara2აჭარაში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურები  და მოსახლეობის იძულებითი განსახლება

ამ გამოცემაში აჭარაში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიმდინარე პროექტების მაგადალითზე აღწერილია, თუ როგორ აგვარებენ კომპანიები პროექტების განხორციელებისას ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და შემცირების, მათ შორის, განსახლების პრობლემებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მონაწილეობითა და მათი მონაწილეობის გარეშე. 


საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა: ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა

საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა: ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა

policy_briefსაქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა: ჰორიზონტული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა


Page 4 of 8« First...23456...Last »