განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლება საქართველოში

განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლება საქართველოში

gamosaxlebaგანვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლება საქართველოში


რეკომენდაციები გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

news_21439

უკანასკნელი წლების განმავლობაში, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენების სფეროში გატარებულმა დაუგეგმავმა და ნაჩქარევმა რეფორმებმა, დიდი ზიანი მოუტანა როგორც გარემოს, ისე საქართველოს მოსახლეობას.

უკანასკნელი წლების განმავლობაში, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენების სფეროში გატარებულმა დაუგეგმავმა და ნაჩქარევმა რეფორმებმა, დიდი ზიანი მოუტანა როგორც გარემოს, ისე საქართველოს
მოსახლეობას.


როგორ კლავენ თერგს

როგორ კლავენ თერგს

tergiროგორ კლავენ თერგს


როგორ კლავენ თერგს – საინფორმაციო ფურცელი დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ.

DSC_0168

დამტკიცებული (ნებადართული) სახით პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, დარიალის ჰესის მშენებლობა და ოპერირება გამოიწვევს დარიალის ხეობის ეკოსისტემის ეკოლოგიური და კულტურული ღირებულებების დეგრადაციას და გააძლიერებს ბუნებრივი კატასტროფების ალბათობას. პროექტით გამოწვეულ ზიანთან შედარებით, ქვეყნის მიერმიღებული ეკონომიკური სარგებელი უმნიშვნელო იქნება.

დამტკიცებული (ნებადართული) სახით პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, დარიალის ჰესის მშენებლობა და ოპერირება გამოიწვევს დარიალის ხეობის ეკოსისტემის ეკოლოგიური და კულტურული ღირებულებების დეგრადაციას და გააძლიერებს ბუნებრივი კატასტროფების ალბათობას. პროექტით გამოწვეულ ზიანთან შედარებით, ქვეყნის მიერმიღებული ეკონომიკური სარგებელი უმნიშვნელო იქნება.


საქართველოში ჰესების პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული გამოწვევები

khudoni photoes 018

ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა ცდილობს  ქვეყანა წარმოაჩინოს როგორც უახლოეს მომავალში რეგიონში წამყვანი ენერგო- ექსპორტიორი ქვეყანა, რისთვისაც იგეგმება 30-მდე დიდი და საშუალო ჰესის მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 2000 მგვტ). მათ რიცხვში შედის ხუდონ ჰესისა და ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობაც. აღნიშნული გეგმების განხორციელების შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს, წყლის ქვეშ აღმოჩნდება 3000 ჰექტარზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო სავარგული და ტყის მასივები, …

ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა ცდილობს  ქვეყანა წარმოაჩინოს როგორც უახლოეს მომავალში რეგიონში წამყვანი ენერგო- ექსპორტიორი ქვეყანა, რისთვისაც იგეგმება 30-მდე დიდი და საშუალო ჰესის მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 2000 მგვტ). მათ რიცხვში შედის ხუდონ ჰესისა და ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობაც.

აღნიშნული გეგმების განხორციელების შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს, წყლის ქვეშ აღმოჩნდება 3000 ჰექტარზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო სავარგული და ტყის მასივები, ათასობით ადამიანს კი, იძულებით 
მოუწევს საკუთარი მიწა-წყლის დატოვება ადექვატური კომპენსაციის გარეშე. 


გარემოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად მინიმალური სტანდარტების დამკვიდრება საქართველოში

გარემოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად მინიმალური სტანდარტების დამკვიდრება საქართველოში - რეკომენდაციები საზოგადოებას არ აქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების მიღებაში. ხშირ შემთხვევაში, საკანონმდებლო ინიციატივების შესახებ საზოგადოება იგებს მაშინ, როდესაც კანონპროექტი განხილვის ბოლო ეტაპებზეა. ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, დაინტერესებულ პირებს უნდა მიეცეთ საშუალება ადრეულ ეტაპზე გაეცნონ კანონპროექტებს და წარმოადგინონ თავიანთი შენიშვნები და მოსაზრებები. 

გარემოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად მინიმალური სტანდარტების დამკვიდრება საქართველოში - რეკომენდაციები

საზოგადოებას არ აქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების მიღებაში. ხშირ შემთხვევაში, საკანონმდებლო ინიციატივების შესახებ საზოგადოება იგებს მაშინ, როდესაც კანონპროექტი განხილვის ბოლო ეტაპებზეა. ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, დაინტერესებულ პირებს უნდა მიეცეთ საშუალება ადრეულ ეტაპზე გაეცნონ კანონპროექტებს და წარმოადგინონ თავიანთი შენიშვნები და მოსაზრებები. 

აღსანიშნავია, რომ ორჰუსის კონვენცია სახელმწიფო ორგანოებს ავალდებულებს უზრუნველყოს საზოგადოების მონაწილეობა აღმასრულებელი დებულებების და/ან საყოველთაოდ მისაღები სამართლებრივად სავალდებულო ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთავაზობთ იმ მინიმალური პირობების დანერგვას, რომლის შესრულებაც კანონპროექტების შემუშავებაში დაინტერესებული მხარეების ჩართვას შეუწყობს ხელს. კერძოდ, ჩვენი შეთავაზება გულისხმობს სახელმწიფო უწყებამ, რომელიც მოცემულ კანონპროექტზე მუშაობს, თავის ვებ-გვერდზე გამოაქვეყნოს კანონპროექტის განსახილველი ვარიანტი და მოაწყოს მისი საჯარო განხილვა.


შეთანხმება გარემოს წინააღმდეგ

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი – შეთანხმება გარემოს წინააღმდეგ. წარმოდგენილ საჯარო პოლიტიკის ნაშრომში განხილულია კანონის დებულებები, მათი შესაბამისობა მსოფლიოში, მათ შორის, საქართველოში აღიარებულ გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ძირითად პრინციპებთან და მიდგომებთან; ასევე, რა საფრთხეებს შეუქმნის კანონის ამოქმედება გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობას. 

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი - შეთანხმება გარემოს წინააღმდეგ.

წარმოდგენილ საჯარო პოლიტიკის ნაშრომში განხილულია კანონის დებულებები, მათი შესაბამისობა მსოფლიოში, მათ შორის, საქართველოში აღიარებულ გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ძირითად
პრინციპებთან და მიდგომებთან; ასევე, რა საფრთხეებს შეუქმნის კანონის ამოქმედება გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობას. 

კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს, გარემოს დაცვის საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობით განმტკიცებულ პრინციპებს და შეიცავს მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით, კორუფციულ, ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკური ხასიათის რისკებს. კანონი მიეკუთვნება იმ უიშვიათეს საკანონმდებლო აქტთა რიგს, რომელიც, არსებული სახით, პრინციპულად შეუთავსებელია თვით გარემოს დაცვის იდეასთანაც კი და ამის გათვალისწინებით, მიუღებელია ოცდამეერთე საუკუნის საზოგადოებისთვის. 


საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი – ატმოსფერული ჰაერის დაცვა საქართველოში: ინსტიტუციური მოწყობა და რეგულირების ინსტრუმენტები

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი – ატმოსფერული ჰაერის დაცვა საქართველოში: ინსტიტუციური მოწყობა და რეგულირების ინსტრუმენტები ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის მექანიზმები, რომლებიც მოქმედებს საქართველოში, ნაკლებად ეფექტურია ჰაერის დაბინძურებისაგან დაცვის თვალსაზრისით. ზოგიერთი მექანიზმი, რომელიც მოქმედებს მოწინავე ქვეყნებში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის დაცვის სფეროში, საქართველოში არ გამოიყენება. მათ შორის, საქართველოში, მაგალითად, არ გამოიყენება საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების განსაზღვრის მიდგომები გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების გაცემისას, ასევე არ გამოიყენება ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევებზე გადასახადი, საწვავზე გადასახადი მავნე ნივთიერებების შემცველობის …

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი - ატმოსფერული ჰაერის დაცვა საქართველოში: ინსტიტუციური მოწყობა და რეგულირების ინსტრუმენტები

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის მექანიზმები, რომლებიც მოქმედებს საქართველოში, ნაკლებად ეფექტურია ჰაერის დაბინძურებისაგან დაცვის თვალსაზრისით. ზოგიერთი მექანიზმი, რომელიც მოქმედებს მოწინავე ქვეყნებში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის დაცვის სფეროში, საქართველოში არ გამოიყენება. მათ შორის, საქართველოში, მაგალითად, არ გამოიყენება საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების განსაზღვრის მიდგომები გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების გაცემისას, ასევე არ გამოიყენება ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევებზე გადასახადი, საწვავზე გადასახადი მავნე ნივთიერებების შემცველობის მიხედვით და ა.შ. არსებული სააქციზო გადასახადი ავტომობილებზე კი, მოძველებული (7-14 წლის) ავტომობილების იმპორტს აძლევს სტიმულს, რაც კიდევ უფრო ზრდის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრობლემას. 


საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი – ტურიზმის განვითარება საქართველოში

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი – ტურიზმის განვითარება საქართველოში ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებამ ტურიზმის განვითარების მიზნით მთიანი რეგიონების და სოფლების ხელშეწყობა დაიწყო, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ტურიზმის საშუალებით საკუთარი საარსებო წყაროს გაუმჯობესებაში დაეხმარება. მიუხედავად ამბიციური გეგმებისა, ტურიზმის განვითარება საქართველოში საკმაოდ ქაოტურად გამოიყურება; სტრატეგიული დაგეგმვის ნაკლებობა ანელებს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას. ტურიზმის განვითარება ახალი სფეროა არა მხოლოდ ადგილობრივი კომპანიებისა და ადგილობრივი თემებისთვის, არამედ სამთავრობო სტრუქტურებისთვისაც და ამან, …

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი - ტურიზმის განვითარება საქართველოში

ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებამ ტურიზმის განვითარების მიზნით მთიანი რეგიონების და სოფლების ხელშეწყობა დაიწყო, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ტურიზმის საშუალებით საკუთარი საარსებო წყაროს გაუმჯობესებაში დაეხმარება. მიუხედავად ამბიციური გეგმებისა, ტურიზმის განვითარება საქართველოში საკმაოდ ქაოტურად გამოიყურება; სტრატეგიული დაგეგმვის ნაკლებობა ანელებს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას. ტურიზმის განვითარება ახალი სფეროა არა მხოლოდ ადგილობრივი კომპანიებისა და ადგილობრივი თემებისთვის, არამედ სამთავრობო სტრუქტურებისთვისაც და ამან, შესაძლოა, ნეგატიური ზემოქმედება იქონიოს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. 


წყლის სექტორი: თანამედროვე ინსტიტუციური მოწყობა და რეგულირების მექანიზმები

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი - წყლის სექტორი: თანამედროვე ინსტიტუციური მოწყობა და რეგულირების მექანიზმები საქართველოში წყლის მართვის სისტემა, ძირითადად, გასული საუკუნის 90-იან წლების მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა. 2005 წლის შემდეგ სისტემამ ეტაპობრივად განიცადა ცვლილებები; ბოლო მასშტაბური ცვლილებები 2011 წლის მარტში განხორციელდა. წარმოდგენილ საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში განხილულია ბოლო წლებში საქართველოს წყლის სექტორში განხორციელებული მარეგულირებელი ჩარჩოსა და ინსტიტუციური მოწყობის რეფორმის შედეგად მიღებული სურათი; ასევე გაანალიზებულია, თუ რამდენად …

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი - წყლის სექტორი: თანამედროვე ინსტიტუციური მოწყობა და რეგულირების მექანიზმები

საქართველოში წყლის მართვის სისტემა, ძირითადად, გასული საუკუნის 90-იან წლების მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა. 2005 წლის შემდეგ სისტემამ ეტაპობრივად განიცადა ცვლილებები; ბოლო მასშტაბური ცვლილებები 2011 წლის მარტში განხორციელდა. წარმოდგენილ საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში განხილულია ბოლო წლებში საქართველოს წყლის სექტორში განხორციელებული მარეგულირებელი ჩარჩოსა და ინსტიტუციური მოწყობის რეფორმის შედეგად მიღებული სურათი; ასევე გაანალიზებულია, თუ რამდენად უწყობს ხელს ამჟამინდელი ინსტიტუციური მოწყობა და რეგულირების ინსტრუმენტები წყლის სექტორში ეროვნული პოლიტიკის მიზნების მიღწევას. ნარკვევის დასასრულს წარმოდგენილია რეკომენდაციები პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად გასატარებელი აუცილებელი ღონისძიებების შესახებ. 


Page 5 of 8« First...34567...Last »