ექსპროპრიაცია აჭარაში. წყარო: აჭარის ტელევიზია

რამდენად შეესაბამება ექსპროპრიაციის წესის გამოყენება საქართველოში საერთაშორისო პრაქტიკას და სტანდარტებს?