ინფორმაციამ უნდა იხსნას გარემო. წყარო: დამოუკიდებელი გაზეთი PS

გა­სულ კვი­რას გა­რე­მოს დაც­ვის სექ­ტორ­ში მო­მუ­შა­ვე არა­სამ­თავ­რობო ორ­გა­ნი­ზა­ციების წარ­მო­მად­გენ­ლები ამ სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე დო­ნო­რებს შეხვდნენ. შეხვედ­რას ეს­წრებოდა ევ­რო­კო­მი­სი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მიხაილ ნეკ­ვა­სი­ნი. ევ­რო­კო­მი­სია ერთ-ერ­თია იმ დო­ნორ­თა შო­რის, რო­მე­ლიც რამ­დე­ნი­მე წე­ლია გა­რე­მოს დაც­ვით პრო­ექ­ტებს აფი­ნან­სებს და მხარს უჭერს.