მოსახლეობის დიდ ნაწილს დაუქლორავი სასმელი წყალი მიეწოდება. წყარო: Medianews.ge

არასამთავრობო ორგანიზაციის, ასოციაცია “მწვანე ალტერნატივას” ინფორმაციით, საქართველოს ზედაპირული წყლები ერიოზულად ბინძურდება, რისი ძირითადი მიზეზიც დასახლებული პუნქტებისა და საწარმოო ობიექტების ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების უქონლობა ან მათი არაეფექტიანი მუშაობაა.