მწვანე ალტერნატივა გარემოსთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში საზოგადოების უფრო აქტიურ ჩარულობას უწევს ადვოკატირეებას. წყარო: „საჯარო პოლიტიკი, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ 

საქართველოში საზოგადოებამ ხშირად არაფერი იცის იმ დაგეგმილი პროექტების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა მათზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა იქონიონ. კანონმდებლობის ბუნდოვანებისა და ჩართულობის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო მოქალაქეები, როგორც წესი, ვერ ერთვებიან სახელმწიფოსა თუ კერძო სექტორის მიერ დაგეგმილ პროექტებთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომლებსაც გარემოსა და საზოგადოებაზე დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლიათ.