„მწვანე ალტერნატივა“: პრემიერ-მინისტრი და სამინისტროები უფლებამოსილებას აჭარბებენ. წყარო: ლიბერალი

„გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი სსიპ-ების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე კვლავ ინიშნებიან შესაბამისი განათლებისა და გამოცდილების არმქონე პირები