„ნელი მოქმედების ნაღმი" გერმანელების იმედად. წყარო: ინტერნეტ გამოცემა Newpress.ge

ნა­გავ­საყრე­ლის რეაბილი­ტა­ცი­ის პრო­ექ­ტთან და­კავ­ში­რებით გერ­მა­ნულ ფონ­დსა KFW და ქუ­თა­ი­სის თვით­მმარ­თვე­ლობას შო­რის ხელ­შეკ­რუ­ლება გა­სუ­ლი წლის ივ­ლის­ში გა­ფორ­მდა. ხელ­შეკ­რუ­ლების თა­ნახმად, შერ­ჩე­უ­ლი ფირ­მის მი­ერ განხორ­ცი­ე­ლებული სა­მუ­შა­ოების მო­ნი­ტო­რინგს ორი­ვე მხარე მოახდენს.