უნდა შეითავსოს თუ არა გარემოს სააგენტომ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის ფუნქცია. წყარო: ლიბერალი

გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტით, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში, რომელიც 2018 წლის 1 იანვარს ამოქმედდა, ცვლილებები შედის. პროექტის თანახმად,