მწვანე ალტერნატივა საყდრისისათვის სტატუსის მოხსნის შესახებ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიერ ხელმეორედ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებას მოითხოვს

ადმინისტრაციული საჩივარი

  • მომჩივანი :

2015 წლის 9 თებერვალს მწვანე ალტერნატივამ ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა საქართველოს  მთავრობას და მოითხოვა ბათოლად იქნას ცნობილი:

1. საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2015 წლის 12 დეკემბრის #03/266 ბრძანება.

2.საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის 2014 წლის 8 აპრილის #01 ადმინისტრაციული ხელშეკრულების 1-ლი მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი.

მწვანე ალტერნატივას ადმინისტრაციული საჩივარი

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უირიდიული დეპარტამენტის უფროსის, სოფიო სიჭინავას 2015 წლის 9 მარტის წერილის თანახმად, მწვანე ალტერნატივას საჩივარი განუხიველად დარჩა. 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უირიდიული დეპარტამენტის უფროსის წერილი

მწვანე ალტერნატივამ დავა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გააგრძელა.