მწვანე ალტერნატივა ითხოვს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის ბათილობას.

მოპასუხე მხარე:  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო; საქართველოში რეგისტრირებული ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანიის – ფილიალი, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანია „საქართველო“; მესამე პირები: ს.ს „საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია“; 2003 წლის მაისში ასოციაცია „წვანე ალტერნატივამ სარჩელით მიმართა თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა კოლეგიას და   მოითხოვა 2002 წლის 30 ნოემბერს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების …

»»»