ასოციაცია “მწვანე ალტერნატივა”-ს განცხადება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ განსახილველად წარმოდგენილი გარდამავალი პერიოდის დებულებების თაობაზე

baneri_GA

“ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნათა შესრულების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ მომზადდა და განსახილველად გავრცელდა მთავრობის დადგენილებათა პროექტები:  “ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღებისა და ზედაპირული წყლის ობიექტში წყალჩაშვების ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ’’ დებულების დამტკიცების თაობაზე; “ცხოველთა სამყაროს ობიექტებით სარგებლობის ნებართვისა და ლიცენზიის გაცემის წესისა …

»»»