საქართველოს სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი განვითარების გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები

საქართველოს სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი განვითარების გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მნიშვნელოვანია ურბანული მობილურობის უზრუნველსაყოფად. ეფექტური სატრანსპორტო სისტემის განვითარების შედეგად, მცირდება მოქალაქეების მიერ კერძო მანქანების მოხმარება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების ხარჯზე, რაც თავის მხრივ, ამცირებს გამონაბოლქვს ქალაქში. ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერებისა და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში (მაგ., ქალაქის ცენტრში) კერძო ტრანსპორტის შეზღუდვისკენ მიმართული პოლიტიკა, ასევე საწვავის გაუმჯობესებული მოხმარების ინიციატივები, ეფექტურად ამცირებს …

wylis_seqtoriსაქართველოს სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი განვითარების გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მნიშვნელოვანია ურბანული მობილურობის უზრუნველსაყოფად. ეფექტური სატრანსპორტო სისტემის განვითარების შედეგად, მცირდება მოქალაქეების მიერ კერძო მანქანების მოხმარება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების ხარჯზე, რაც თავის მხრივ, ამცირებს გამონაბოლქვს ქალაქში. ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერებისა და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში (მაგ., ქალაქის ცენტრში) კერძო ტრანსპორტის შეზღუდვისკენ მიმართული პოლიტიკა, ასევე საწვავის გაუმჯობესებული მოხმარების ინიციატივები, ეფექტურად ამცირებს გამონაბოლქვს, მობილურობის შეუზღუდავად. 


ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები

საქართველო, როგორც კავკასიის შემადგენელი ნაწილი, შედის ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის 200 გლობალურ ეკორეგიონში. ამავდროულად, ამ ბიომრავალფეროვნებას დეგრადაციისა და განადგურების  საფრთხე ემუქრება, რის გამოც შეტანილია მსოფლიოს ბიომრავალფეროვნების 34 ცხელ წერტილს შორის.  საქართველოს ბიომრავალფეროვნება – ეკოსისტემურ, სახეობრივ და გენეტიკურ დონეზე, საკმაო პრობლემებისა  და საფრთხის წინაშე დგას. ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები

biomraval_leafletსაქართველო, როგორც კავკასიის შემადგენელი ნაწილი, შედის ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის 200 გლობალურ ეკორეგიონში. ამავდროულად, ამ ბიომრავალფეროვნებას დეგრადაციისა და განადგურების 
საფრთხე ემუქრება, რის გამოც შეტანილია მსოფლიოს ბიომრავალფეროვნების 34 ცხელ წერტილს შორის. 
საქართველოს ბიომრავალფეროვნება – ეკოსისტემურ, სახეობრივ და გენეტიკურ დონეზე, საკმაო პრობლემებისა 
და საფრთხის წინაშე დგას.

ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები


ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები

ევროკავშირის ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოს დაცვის კანონმდებლობა სათავეს იღებს გასული საუკუნის 70-იან წლებში, როდესაც ძალაში შევიდა ”ფრინველების შესახებ დირექტივა” (1979). ამ დოკუმენტით აღიარებული იყო, რომ ფრინველთა 192 სახეობა და ქვესახეობა საფრთხის წინაშეა და საჭიროებს განსაკუთრებულ კონსერვაციულ ქმედებებს. ევროგაერთიანების ქვეყნების გარემოს დაცვის უწყებების მეთაურები 2001 წელს შეთანხმდნენ შეეჩერებინათ ბიომრავალფეროვნების შემცირება ევროკავშირის ტერიტორიაზე 2010 წლისათვის და აღედგინათ ჰაბიტატები და ბუნებრივი სისტემები. 2002 წელს მსოფლიოს დაახლოებით …

biomravalferovnebaევროკავშირის ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოს დაცვის კანონმდებლობა სათავეს იღებს გასული საუკუნის 70-იან წლებში, როდესაც ძალაში შევიდა ”ფრინველების შესახებ დირექტივა” (1979). ამ დოკუმენტით აღიარებული იყო, რომ ფრინველთა 192 სახეობა და ქვესახეობა საფრთხის წინაშეა და საჭიროებს განსაკუთრებულ კონსერვაციულ ქმედებებს. ევროგაერთიანების ქვეყნების გარემოს დაცვის უწყებების მეთაურები 2001 წელს შეთანხმდნენ შეეჩერებინათ ბიომრავალფეროვნების შემცირება ევროკავშირის ტერიტორიაზე 2010 წლისათვის და აღედგინათ ჰაბიტატები და ბუნებრივი სისტემები. 2002 წელს მსოფლიოს დაახლოებით 130 ქვეყანა შეუერთდა ინიციატივას - მსოფლიოში ბიომრავალფეროვნების დაკარგვის შესამჩნევად შემცირება 2010 წლამდე.

საქართველოში ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით მიღებულია შემდეგი კანონები: "გარემოს დაცვის შესახებ", "დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ", "ცხოველთა სამყაროს შესახებ", ”საქართველოს ”წითელი ნუსხისა” და ”წითელი წიგნის” შესახებ”, საქართველოს ტყის კოდექსი, “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” და სხვა ნორმატიული აქტები.

ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები