შენიშვნები და კომენტარები სატყეო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ხე-ტყის სალიცენზიო პირობების ჩამონათვალზე

Logging

შენიშვნები და კომენტარები სატყეო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ხე-ტყის სალიცენზიო პირობების ჩამონათვალზე. ა.წ. 26 ივლისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სატყეო დეპარტამენტმა შენიშვნებისათვის გაავრცელა “ხე-ტყის სალიცენზიო პირობების ზოგადი ჩამონათვალი”. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათი შესრულება სავალდებულო იქნება ხეტყის დამზადების მიზნით გრძელვადიანი ტყითსარგებლობის ლიცენზიის მფლობელთათვის და ამ ჩამონათვალს მიეცემა სავალდებულო წესის ძალა ნორმატიული აქტის სახით. 

შენიშვნები და კომენტარები სატყეო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ხე-ტყის სალიცენზიო პირობების ჩამონათვალზე.

ა.წ. 26 ივლისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სატყეო დეპარტამენტმა შენიშვნებისათვის გაავრცელა “ხე-ტყის სალიცენზიო პირობების ზოგადი ჩამონათვალი”. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათი შესრულება სავალდებულო იქნება ხეტყის დამზადების მიზნით გრძელვადიანი ტყითსარგებლობის ლიცენზიის მფლობელთათვის და ამ ჩამონათვალს მიეცემა სავალდებულო წესის ძალა ნორმატიული აქტის სახით. 

წარმოდგენილი დოკუმენტი არის ა.წ. გაზაფხულზე გამოქვეყნებული სალიცენზიო პირობების ამონარიდი განაცხადებიდან (ტექსტის ფორმატირებაც კი არაა შეცვლილი). განაცხადების მიხედვით, 1 მაისს გამართულ აუქციონზე ტყის ჭრის 20 წლიანი ლიცენზიები იყიდეს ქართულ-ჩინურმა, ქართულ-ბელგიურმა და ქართულ-იტალიურმა კომპანიებმა, შესაბამისად სამეგრელო-სვანეთის, ახალციხისა და ყვარელის სატყეო უბნებში.


ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში: საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში: საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო კატასტროფების რისკის შემცირება მნიშვნელოვანი ელემენტია როგორც კატასტროფების მართვისთვის, ისე მდგრადი განვითარებისთვის. თუკი უწინ ძალისხმევა ძირითადად მიმართული იყო კატასტროფების შემდგომ რეაგირებაზე, დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კატასტროფებისადმი მზადყოფნას. კატასტროფების რისკი შესაძლებელია შემცირდეს სხვადასხვა გზით – როგორც უშუალოდ ფიზიკურ მოვლენაზე მიმართული ღონისძიებებით, ისე ისეთი ქმედებებით, რომლებიც მიმართულია მოწყვლადობის შემქმნელ ძირითად სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე. 

WaterPolicyბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში: საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო

კატასტროფების რისკის შემცირება მნიშვნელოვანი ელემენტია როგორც კატასტროფების მართვისთვის, ისე მდგრადი განვითარებისთვის. თუკი უწინ ძალისხმევა ძირითადად მიმართული იყო კატასტროფების შემდგომ რეაგირებაზე, დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კატასტროფებისადმი მზადყოფნას. კატასტროფების რისკი შესაძლებელია შემცირდეს სხვადასხვა გზით – როგორც უშუალოდ ფიზიკურ მოვლენაზე მიმართული ღონისძიებებით, ისე ისეთი ქმედებებით, რომლებიც მიმართულია მოწყვლადობის შემქმნელ ძირითად სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე. 


ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში

დღეს ბუნებრივი კატასტროფებისგან მოსახლეობის დაცვა და საინჟინრო-სამეურნეო ობიექტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, უმნიშვნელოვანესი სოციალურ-ეკონომიკური, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური და პოლიტიკური პრობლემაა საქართველოში. ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება მნიშვნელოვანი ელემენტია როგორც კატასტროფების მართვისთვის, ისე მდგრადი განვითარებისთვის. თუკი უწინ ძალისხმევა ძირითადად მიმართული იყო კატასტროფების შემდგომ რეაგირებაზე, დღეს მსოფლიოში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კატასტროფებისადმი მზადყოფნას. კატასტროფების რისკი შესაძლებელია შემცირდეს  სხვადასხვა გზით – როგორც უშუალოდ ფიზიკურ მოვლენაზე მიმართული ღონისძიებებით, ისე ისეთი  ქმედებებით, რომლებიც …

katastrofebitდღეს ბუნებრივი კატასტროფებისგან მოსახლეობის დაცვა და საინჟინრო-სამეურნეო ობიექტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, უმნიშვნელოვანესი სოციალურ-ეკონომიკური, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური და პოლიტიკური პრობლემაა საქართველოში. ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება მნიშვნელოვანი ელემენტია როგორც კატასტროფების მართვისთვის, ისე მდგრადი განვითარებისთვის. თუკი უწინ ძალისხმევა ძირითადად მიმართული იყო კატასტროფების შემდგომ რეაგირებაზე, დღეს მსოფლიოში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კატასტროფებისადმი მზადყოფნას. კატასტროფების რისკი შესაძლებელია შემცირდეს 
სხვადასხვა გზით – როგორც უშუალოდ ფიზიკურ მოვლენაზე მიმართული ღონისძიებებით, ისე ისეთი 
ქმედებებით, რომლებიც მიმართულია მოწყვლადობის შემქმნელ ძირითად სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე.

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში


შენიშვნები და კომენტარები თბილისის მუნიციპალური წყალმომარაგების პროექტთან დაკავშირებით

baneri_GA

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები თბილისის მუნიციპალური წყალმომარაგების პროექტთან დაკავშირებით.  წყალი ადამიანის არსებობის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს. ყოველ ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს საკმარისი ოდენობის, უსაფრთხო, ფიზიკურად და ფინანსურად ხელმისაწვდომი წყალი, როგორც პირადი, ასევე საოჯახო მოხმარებისათვის. გარდა ამისა ნებისმიერ ინდივიდსა თუ ადამიანთა ჯგუფს უფლება აქვს, ფლობდეს როგორც სრულ და თანაბრად ხელმისაწვდომ ინფორმაციას წყლის სექტორში მიმდინარე რეფორმების შესახებ, რომელიც ხელისუფლებისა თუ …

სოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები თბილისის მუნიციპალური წყალმომარაგების პროექტთან დაკავშირებით

წყალი ადამიანის არსებობის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს. ყოველ ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს საკმარისი ოდენობის, უსაფრთხო, ფიზიკურად და ფინანსურად ხელმისაწვდომი წყალი, როგორც პირადი, ასევე საოჯახო მოხმარებისათვის. გარდა ამისა ნებისმიერ ინდივიდსა თუ ადამიანთა ჯგუფს უფლება აქვს, ფლობდეს როგორც სრულ და თანაბრად ხელმისაწვდომ ინფორმაციას წყლის სექტორში მიმდინარე რეფორმების შესახებ, რომელიც ხელისუფლებისა თუ მესამე მხარის მიერ ხორციელდება, ასევე მონაწილეობდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 


საქართველოს წყლის ინფრასტრუქტურა – პრობლემები და პერსპექტივა

საქართველოში არსებული წყალსადენების სანიტარიულტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია,  მათი 60% ამორტიზებულია. 1987 წლის შემდეგ წყალსადენების ქსელში არ ჩატარებულა მნიშვნელოვანი  სარეკონსტრუქციო და შესაკეთებელი სამუშაოები, რის გამოც წყალსადენების მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელების 9273,9 კმ-დან 50%-ზე მეტი საჭიროებს გამოცვლას, კაპიტალურ და/ან მიმდინარე შეკეთებას. ამას ემატება სატუმბო სადგურების აღჭურვილობისა და დანადგარების მწყობრიდან გამოსვლა. არსებული წყალსადენების 69%-ს არ გააჩნია წყლის გასაუვნებელი დანადგარები, 28%-ს – სანიტარიული დაცვის ზონები, ხოლო 23%-ს …

wylis_seqtori_leafletსაქართველოში არსებული წყალსადენების სანიტარიულტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, 
მათი 60% ამორტიზებულია. 1987 წლის შემდეგ წყალსადენების ქსელში არ ჩატარებულა მნიშვნელოვანი 
სარეკონსტრუქციო და შესაკეთებელი სამუშაოები, რის გამოც წყალსადენების მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელების 9273,9 კმ-დან 50%-ზე მეტი საჭიროებს გამოცვლას, კაპიტალურ და/ან მიმდინარე შეკეთებას. ამას ემატება სატუმბო სადგურების აღჭურვილობისა და დანადგარების მწყობრიდან გამოსვლა. არსებული წყალსადენების 69%-ს არ გააჩნია წყლის გასაუვნებელი დანადგარები, 28%-ს - სანიტარიული დაცვის ზონები, ხოლო 23%-ს - ნედლი წყლის დასამუშავებელი აუცილებელი გამწმენდი ნაგებობები. სათავე ნაგებობებზე არასრულად ხორციელდება წყლის მომზადების სქემები, წყალგამწმენდი ნაგებობები ტექნიკურად გაუმართავია, განიცდიან საფილტრაციო მასალების, მოწყობილობებისა და წყლის მომზადებისათვის აუცილებელი ქიმიური რეაგენტების დეფიციტს. 70%-ზე მეტ წყალსადენებზე საქლორატოროების არ არსებობის და/ან მწყობრიდან გამოსვლის გამო არ ხდებოდა სასმელი წყლის სისტემატური დაქლორვა. შეფერხებულია წყლის მომზადების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და სხვა.

საქართველოს წყლის ინფრასტრუქტურა - პრობლემები და პერსპექტივა


საქართველოს წყლის ინფრასტრუქტურა – პრობლემები და პერსპექტივა

საქართველოს წყლის ინფრასტრუქტურა – პრობლემები და პერსპექტივა მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა ყველა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პრობლემაა, რომლის გაუტარებლობა გლობალურად კაცობრიობის და კონკრეტულად ადამიანის განვითარების მრავალ უარყოფით შედეგსა და ზიანში ვლინდება.  საქართველოში დღეისათვის წყლის რესურსების მართვა ხორციელდება ადმინისტრაციული პრინციპის საფუძველზე. წყლის მართვის სფეროში თავიანთი კომპეტენციის მიხედვით ჩართული სხვა სახელმწიფო ორგანოები არიან: ეკონომიკის განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობისა …

WaterPolicyსაქართველოს წყლის ინფრასტრუქტურა - პრობლემები და პერსპექტივა

მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა ყველა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პრობლემაა, რომლის გაუტარებლობა გლობალურად კაცობრიობის და კონკრეტულად ადამიანის განვითარების მრავალ უარყოფით შედეგსა და ზიანში ვლინდება. 

საქართველოში დღეისათვის წყლის რესურსების მართვა ხორციელდება ადმინისტრაციული პრინციპის საფუძველზე. წყლის მართვის სფეროში თავიანთი კომპეტენციის მიხედვით ჩართული სხვა სახელმწიფო ორგანოები არიან: ეკონომიკის განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, აგრეთვე თვითმმართველობის ადგილობრივი ორგანოები.


საქართველოს სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი განვითარების გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, მათ შორის, სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება/რეაბილიტაცია გარკვეულ უარყოფით ზეგავლენას ახდენს როგორც გარემოზე ასევე სოციუმზე.  აღსანიშნავია, რომ სწორედ ინფრასტრუქტულ პროექტებთან მიმართებაში იჩენს საქართველოს მთავრობა სიჩქარეს, ათავისუფლებს მათ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების ვალდებულებისგან და აჩქარებს სხვადასხვა სანებართვო დოკუმენტაციის გაცემას. ყველა შემთხვევაში, ამგვარ დაჩქარებას ეწირება ხარისხი და უსაფრთხოება, რაც მთელ რიგ შემთხვევებში, მოითხოვს მნიშვნელოვანი დამატებითი ხარჯების გაწევას. საქართველოს სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი …

transport_leafletსხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, მათ შორის, სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება/რეაბილიტაცია გარკვეულ უარყოფით ზეგავლენას ახდენს როგორც გარემოზე ასევე სოციუმზე. 

აღსანიშნავია, რომ სწორედ ინფრასტრუქტულ პროექტებთან მიმართებაში იჩენს საქართველოს მთავრობა სიჩქარეს, ათავისუფლებს მათ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების ვალდებულებისგან და აჩქარებს სხვადასხვა სანებართვო დოკუმენტაციის გაცემას. ყველა შემთხვევაში, ამგვარ დაჩქარებას ეწირება ხარისხი და უსაფრთხოება, რაც მთელ რიგ შემთხვევებში, მოითხოვს მნიშვნელოვანი დამატებითი ხარჯების გაწევას.

საქართველოს სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი განვითარების გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები


საქართველოს სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი განვითარების გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები

საქართველოს სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი განვითარების გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მნიშვნელოვანია ურბანული მობილურობის უზრუნველსაყოფად. ეფექტური სატრანსპორტო სისტემის განვითარების შედეგად, მცირდება მოქალაქეების მიერ კერძო მანქანების მოხმარება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების ხარჯზე, რაც თავის მხრივ, ამცირებს გამონაბოლქვს ქალაქში. ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერებისა და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში (მაგ., ქალაქის ცენტრში) კერძო ტრანსპორტის შეზღუდვისკენ მიმართული პოლიტიკა, ასევე საწვავის გაუმჯობესებული მოხმარების ინიციატივები, ეფექტურად ამცირებს …

wylis_seqtoriსაქართველოს სატრანზიტო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მისი განვითარების გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მნიშვნელოვანია ურბანული მობილურობის უზრუნველსაყოფად. ეფექტური სატრანსპორტო სისტემის განვითარების შედეგად, მცირდება მოქალაქეების მიერ კერძო მანქანების მოხმარება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების ხარჯზე, რაც თავის მხრივ, ამცირებს გამონაბოლქვს ქალაქში. ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერებისა და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში (მაგ., ქალაქის ცენტრში) კერძო ტრანსპორტის შეზღუდვისკენ მიმართული პოლიტიკა, ასევე საწვავის გაუმჯობესებული მოხმარების ინიციატივები, ეფექტურად ამცირებს გამონაბოლქვს, მობილურობის შეუზღუდავად. 


ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები

საქართველო, როგორც კავკასიის შემადგენელი ნაწილი, შედის ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის 200 გლობალურ ეკორეგიონში. ამავდროულად, ამ ბიომრავალფეროვნებას დეგრადაციისა და განადგურების  საფრთხე ემუქრება, რის გამოც შეტანილია მსოფლიოს ბიომრავალფეროვნების 34 ცხელ წერტილს შორის.  საქართველოს ბიომრავალფეროვნება – ეკოსისტემურ, სახეობრივ და გენეტიკურ დონეზე, საკმაო პრობლემებისა  და საფრთხის წინაშე დგას. ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები

biomraval_leafletსაქართველო, როგორც კავკასიის შემადგენელი ნაწილი, შედის ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის 200 გლობალურ ეკორეგიონში. ამავდროულად, ამ ბიომრავალფეროვნებას დეგრადაციისა და განადგურების 
საფრთხე ემუქრება, რის გამოც შეტანილია მსოფლიოს ბიომრავალფეროვნების 34 ცხელ წერტილს შორის. 
საქართველოს ბიომრავალფეროვნება – ეკოსისტემურ, სახეობრივ და გენეტიკურ დონეზე, საკმაო პრობლემებისა 
და საფრთხის წინაშე დგას.

ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები


ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები

ევროკავშირის ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოს დაცვის კანონმდებლობა სათავეს იღებს გასული საუკუნის 70-იან წლებში, როდესაც ძალაში შევიდა ”ფრინველების შესახებ დირექტივა” (1979). ამ დოკუმენტით აღიარებული იყო, რომ ფრინველთა 192 სახეობა და ქვესახეობა საფრთხის წინაშეა და საჭიროებს განსაკუთრებულ კონსერვაციულ ქმედებებს. ევროგაერთიანების ქვეყნების გარემოს დაცვის უწყებების მეთაურები 2001 წელს შეთანხმდნენ შეეჩერებინათ ბიომრავალფეროვნების შემცირება ევროკავშირის ტერიტორიაზე 2010 წლისათვის და აღედგინათ ჰაბიტატები და ბუნებრივი სისტემები. 2002 წელს მსოფლიოს დაახლოებით …

biomravalferovnebaევროკავშირის ბიომრავალფეროვნებისა და გარემოს დაცვის კანონმდებლობა სათავეს იღებს გასული საუკუნის 70-იან წლებში, როდესაც ძალაში შევიდა ”ფრინველების შესახებ დირექტივა” (1979). ამ დოკუმენტით აღიარებული იყო, რომ ფრინველთა 192 სახეობა და ქვესახეობა საფრთხის წინაშეა და საჭიროებს განსაკუთრებულ კონსერვაციულ ქმედებებს. ევროგაერთიანების ქვეყნების გარემოს დაცვის უწყებების მეთაურები 2001 წელს შეთანხმდნენ შეეჩერებინათ ბიომრავალფეროვნების შემცირება ევროკავშირის ტერიტორიაზე 2010 წლისათვის და აღედგინათ ჰაბიტატები და ბუნებრივი სისტემები. 2002 წელს მსოფლიოს დაახლოებით 130 ქვეყანა შეუერთდა ინიციატივას - მსოფლიოში ბიომრავალფეროვნების დაკარგვის შესამჩნევად შემცირება 2010 წლამდე.

საქართველოში ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით მიღებულია შემდეგი კანონები: "გარემოს დაცვის შესახებ", "დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ", "ცხოველთა სამყაროს შესახებ", ”საქართველოს ”წითელი ნუსხისა” და ”წითელი წიგნის” შესახებ”, საქართველოს ტყის კოდექსი, “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” და სხვა ნორმატიული აქტები.

ბიომრავალფეროვნების დაცვა და მართვა: საქართველოსა და ევროკავშირის მიდგომები


Page 1 of 212