საქართველოს სატყეო სექტორის მონიტორინგი 2007-2008

საქართველოს სატყეო სექტორის მონიტორინგი 2007-2008 საქართველოში დღეისათვის დამკვიდრებული ტყითსარგებლობის პრაქტიკა ხელს უშლის სატყეო სექტორში დასაქმებულ მეწარმეებს შორის ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდრებას, პრობლემებს უქმნის ადგილობრივი მოსახლეობის პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას; არ არის გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი შედეგები, რამაც შესაძლებელია ტყის ეკოსისტემების დეგრადაცია და საბოლოოდ ადამიანის მიერ პროვოცირებული ეკოლოგიური კატასტროფები გამოიწვიოს. მთავრობა არ ცნობს დაინტერესებული საზოგადოებისა და ქვეყნის მთელი მოსახლეობის კანონით დადგენილ უფლებას, მიიღოს მონაწილეობა საცხოვრებელი და …

satyeo_seqtoris_monitoringiსაქართველოს სატყეო სექტორის მონიტორინგი 2007-2008

საქართველოში დღეისათვის დამკვიდრებული ტყითსარგებლობის პრაქტიკა ხელს უშლის სატყეო სექტორში დასაქმებულ მეწარმეებს შორის ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდრებას, პრობლემებს უქმნის ადგილობრივი მოსახლეობის პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას; არ არის გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი შედეგები, რამაც შესაძლებელია ტყის ეკოსისტემების დეგრადაცია და საბოლოოდ ადამიანის მიერ პროვოცირებული ეკოლოგიური კატასტროფები გამოიწვიოს. მთავრობა არ ცნობს დაინტერესებული საზოგადოებისა და ქვეყნის მთელი მოსახლეობის კანონით დადგენილ უფლებას, მიიღოს მონაწილეობა საცხოვრებელი და კულტურული გარემოს უმნიშვნელოვანეს ნაწილთან - ტყეებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რითაც საქართველოს მოსახლეობას საკუთარი უფლებების დასაცავად ყველა კანონით დადგენილ გზას უჭრის და მხოლოდ პროტესტის გამოხატვის უკიდურეს ფორმებს უტოვებს.