ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების პირველი ანგარიში: საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა შეზღუდულია

2008 წლის 3 აპრილს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა პირველი ანგარიში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშში განხილულია 2007 წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები და ასევე შეფასებულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პრიორიტეტების მიღწევის მდგომარეობა, მათ შორის გარემოს დაცვის სფეროში. 

»»»