ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულების ეფექტურობის შეფასება

ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულების ეფექტურობის შეფასება  პუბლიკაციაში განხილულია ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების სფეროში, შეფასებულია შესრულების ეფექტურობა და ასევე წარმოდგენილია რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება ხელს უწყობს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას. შეფასება მოიცავს 2007-2008 წლების პერიოდს – ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის ხელმოწერიდან, 2008 წლის დასასრულამდე.

marshali_geoევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულების ეფექტურობის შეფასება 

პუბლიკაციაში განხილულია ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების სფეროში, შეფასებულია შესრულების ეფექტურობა და ასევე წარმოდგენილია რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება ხელს უწყობს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას. შეფასება მოიცავს 2007-2008 წლების პერიოდს – ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის ხელმოწერიდან, 2008 წლის დასასრულამდე.