ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ევროკავშირისა და საქართველოს სამოქმედო გეგმის განხორციელების 2010 წლის შეფასება

წინამდებარე ანგარიში მიზნად ისახავს სწორედ იმის ჩვენებას თუ რა ცვლილებები განხორციელდა 2010 წლის განმავლობაში, და რა სიცარიელეს ქმნიან ის გამოწვევები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს/აქტივისტებს აიძულებთ ქვეყნის განვითარების ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებისგან დაშორებაზე ისაუბრონ. ანგარიშში განხილული საკითხები ეხება 2010 წელს საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ ცვლილებებს და მათთან დაკავშირებულ პრიორიტეტულ მიზნებს.  ჩამოტვირთვა

წინამდებარე ანგარიში მიზნად ისახავს სწორედ იმის ჩვენებას თუ რა ცვლილებები განხორციელდა 2010 წლის განმავლობაში, და რა სიცარიელეს ქმნიან ის გამოწვევები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს/აქტივისტებს აიძულებთ ქვეყნის განვითარების ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებისგან დაშორებაზე ისაუბრონ.

ანგარიშში განხილული საკითხები ეხება 2010 წელს საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ ცვლილებებს და მათთან დაკავშირებულ პრიორიტეტულ მიზნებს.  ჩამოტვირთვა