შენიშვნები „ქ. მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის” პროექტის თაობაზე

baneri_GA

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები „ქ. მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმდების შეფასების დოკუმენტის, დოკუმენტის საჯარო განხილვის ორგანიზების პროცესისა და პროექტის განხორციელების დაფინანსების თაობაზე. ჩამოტვირთვა

»»»

მწვანე ალტერნატივას საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი: საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის განვითარების პერსპექტივები

baneri_GA

მწვანე ალტერნატივამ გამოსცა საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი თემაზე: საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის განვითარების პერსპექტივები, დოკუმენტში განხილულია საქართველოს თანამედროვე ენერგო-პოლიტიკა და გაანალიზებულია, თუ რამდენად შეესაბამება ქვეყნის ენერგო-სექტორში არსებული ტენდენციები მდგრადი ენერგეტიკის პრინციპებს. ჩამოტვირთვა

»»»

ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტის გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ

Jhoneti-Namaxvani

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის პროექტის გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შეფასების (გსზშ) 2011 წლის აპრილის ანგარიშზე. ჩამოტვირთვა

»»»