როგორ დავიცვათ მშენებარე გზის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის უფლებები და ინტერესები – მოქალაქის გზამკვლევი

სახელმძღვანელო განკუთვნილია იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც განიცდიან საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტების ზემოქმედებას. აღნიშნული სახელმძღვანელო ასევე სასარგებლო იქნება იმ ორგანიზაციებისთვის, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება ადამიანის უფლებების დაცვას, გარემოს დაცვას და ადვოკატირებას. ჩამოტვირთვა  

სახელმძღვანელო განკუთვნილია იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც განიცდიან საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტების ზემოქმედებას. აღნიშნული სახელმძღვანელო ასევე სასარგებლო იქნება იმ ორგანიზაციებისთვის, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება ადამიანის უფლებების დაცვას, გარემოს დაცვას და ადვოკატირებას. ჩამოტვირთვა

 


საქართველოს ეკოლოგიური „ცხელი წერტილები“ – 2011

"მწვანე ალტერნატივას" ამ გამოცემაში თავმოყრილია საქართველოში არსებული ეკოლოგიური "ცხელი წერტილების" მოკლე მიმოხილვა. გამოცემაში მოყვანილია ის ობიექტები, რომლებიც უკვე იქცნენ გარემოს დაბინძურებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის საფრთხედ. ასევე, ჩამოთვლილია მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების ნუსხა, რომლებიც უარყოფით ზეგავლენას მოახდენენ, ან უკვე ახდენენ, როგორც ადგილობრივ ეკოსისტემებსა და გარემოზე, ისე ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ჩამოტვირთვა

"მწვანე ალტერნატივას" ამ გამოცემაში თავმოყრილია საქართველოში არსებული ეკოლოგიური "ცხელი წერტილების" მოკლე მიმოხილვა. გამოცემაში მოყვანილია ის ობიექტები, რომლებიც უკვე იქცნენ გარემოს დაბინძურებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის საფრთხედ. ასევე, ჩამოთვლილია მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების ნუსხა, რომლებიც უარყოფით ზეგავლენას მოახდენენ, ან უკვე ახდენენ, როგორც ადგილობრივ ეკოსისტემებსა და გარემოზე, ისე ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ჩამოტვირთვა


ნაგავსაყრელების მოწყობასა და მართვასთან დაკავშირებული ზოგიერთი აქტუალური საკითხი

საქართველოში,  ნარჩენების ნაგავსაყრელებზე განთავსება, ნარჩენების მართვის ფორმებს შორის, ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკაა და სავარაუდოა, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდება, სულ მცირე, მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში.  ოფიციალური მონაცემებით,  ქვეყანაში 63  აღრიცხული ე.წ. „მართვადი“  ნაგავსაყრელია,  თუმცა ამ ნაგავსაყრელების გარდა აღურიცხავია უამრავი ნაგავსაყრელი,  რომელიც    ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემის გაუმართაობის გამო,  წლების განმავლობაში სპონტანურად ჩამოყალიბდა საქართველოს თითქმის ყველა დასახლებული პუნქტის სიახლოვეს. ჩამოტვირთვა

nagavsayreliსაქართველოში,  ნარჩენების ნაგავსაყრელებზე განთავსება, ნარჩენების მართვის ფორმებს შორის, ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკაა და სავარაუდოა, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდება, სულ მცირე, მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში.  ოფიციალური მონაცემებით,  ქვეყანაში 63  აღრიცხული ე.წ. „მართვადი“  ნაგავსაყრელია,  თუმცა ამ ნაგავსაყრელების გარდა აღურიცხავია უამრავი ნაგავსაყრელი,  რომელიც    ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემის გაუმართაობის გამო,  წლების განმავლობაში სპონტანურად ჩამოყალიბდა საქართველოს თითქმის ყველა დასახლებული პუნქტის სიახლოვეს. ჩამოტვირთვა