განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლება საქართველოში

განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლება საქართველოში

gamosaxlebaგანვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლება საქართველოში


გარემოს წინააღმდეგ ფარულად დადებული შეთანხმებები

გარემოს წინააღმდეგ ფარულად დადებული შეთანხმებები ანგარიშში განხილულია 2012 წლის მარტში იმ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების პროეცსი,  რომლითაც დაშვებული გახდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში სამარათალდარღვევის კანონიერად ჩათვლის შესახებ შეთანხმების დადება. ანგარიშში ასევე განხილულია ამ ცვლილებების საფუძველზე დადებული შეთანხმებები.

garemos_winaagmdegგარემოს წინააღმდეგ ფარულად დადებული შეთანხმებები
ანგარიშში განხილულია 2012 წლის მარტში იმ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების პროეცსი,  რომლითაც დაშვებული გახდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში სამარათალდარღვევის კანონიერად ჩათვლის შესახებ შეთანხმების დადება. ანგარიშში ასევე განხილულია ამ ცვლილებების საფუძველზე დადებული შეთანხმებები.