თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტით გამოწვეული იძულებითი განსახლება

თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტით გამოწვეული იძულებითი განსახლება განსახლება“-სამწუხაროდ, საქართველოში დღემდე არ არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკა განვითარების პროექტებით განპირობებული იძულებითი განსახლების სფეროში; კანონმდებლობა, ამ სფეროში, უაღრესად ფრაგმენტულია; გარდა ამისა, არ არსებობს სახელმწიფო უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა განვითარების პროექტებით განპირობებული იძულებითი განსახლების სახელმწიფო რეგულირებაზე. ზოგადად, პროექტში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ზემოაღნიშნული სახით ჩართულობა იმის მიმანიშნებელია, რომ პროექტი, წესით, საქართველოში …

1თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტით გამოწვეული იძულებითი განსახლება

განსახლება“-სამწუხაროდ, საქართველოში დღემდე არ არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკა განვითარების პროექტებით განპირობებული იძულებითი განსახლების სფეროში; კანონმდებლობა, ამ სფეროში, უაღრესად ფრაგმენტულია; გარდა ამისა, არ არსებობს სახელმწიფო უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა განვითარების პროექტებით განპირობებული იძულებითი განსახლების სახელმწიფო რეგულირებაზე. ზოგადად, პროექტში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ზემოაღნიშნული სახით ჩართულობა იმის მიმანიშნებელია, რომ პროექტი, წესით, საქართველოში არსებულზე უფრო მაღალი სტანდარტის შესაბამისად უნდა განხორციელდეს; თუმცა, ხშირია ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები სათადო ყურადღებას არ უთმობენ საკუთარი პოლიტიკისა თუ სახელმძღვანელო პრინციპების შესრულებას და აფინანსებენ ისეთ პროექტებს, რომლებიც პირდაპირ არღვევენ ამ ინსტიტუტების მოთხოვნებს. ასეთ შემთხვევებში, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები სამოქალაქო საზოგადოების მკაცრი კრიტიკის ობიექტები ხდებიან. აღნიშნულის ნათელი მაგალითია, ამ გამოცემაში აღწერილი - თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი.