სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების ცვლილება: სამართლებრივი რეგულირება

სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების ცვლილება: სამართლებრივი რეგულირება 

sasoflo_sameurneo_2015სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების ცვლილება: სამართლებრივი რეგულირება