სასოფლო-სამეურნეო მიწის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების პრაქტიკა საქართველოში

სასოფლო-სამეურნეო მიწის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების პრაქტიკა საქართველოში

sasofloსასოფლო-სამეურნეო მიწის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების პრაქტიკა საქართველოში


საქართველოს ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია

საქართველოს ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისა და ბუნებრივი რესუსების გონივრული გამოყენების საფუძველს ქმნის. ამ საკითხის მარეგულირებელი საქართველოს კანონმდებლობა  არაეფექტურია, რაც ხელს უშლის ქვეყნის მდგრად განვითარებას. წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია არსებული ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად, საქართველოში  კატეგორიზაციის ისეთი სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, რომელიც ეფუძნება ტყეების ეკოლოგიურ, სოციალურ და ეკონომიკურ ფასეულობს.  აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსის …

tkeebis_kategorizaciaსაქართველოს ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია

ტყისა და სატყეო მიწების კატეგორიზაცია ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისა და ბუნებრივი რესუსების გონივრული გამოყენების საფუძველს ქმნის. ამ საკითხის მარეგულირებელი საქართველოს კანონმდებლობა  არაეფექტურია, რაც ხელს უშლის ქვეყნის მდგრად განვითარებას. წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია არსებული ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად, საქართველოში  კატეგორიზაციის ისეთი სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, რომელიც ეფუძნება ტყეების ეკოლოგიურ, სოციალურ და ეკონომიკურ ფასეულობს.  აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსის ინტეგრირება საქართველოს კანონმდებლობაში  მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს როგორც სამეურნეო ტყის ფონდის მდგრადი მართვის მოდელის ჩამოყალიბებას, ისე, დაცული ტერიტორიების ქსელისა და „ზურმუხტის ქსელის“ განვითარებას, ვინაიდან შედგენილია ტყის მდგრადი მართვისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის ეროვნული მიზნებისა და ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებების გათვალისწინებით.


სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების და მიწის შეძენის პრაქტიკა საქართველოში

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების და მიწის შეძენის პრაქტიკა საქართველოში    

SCPX_geo

სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემის გაფართოების და მიწის შეძენის პრაქტიკა საქართველოში
 
 


სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების ცვლილება: სამართლებრივი რეგულირება

სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების ცვლილება: სამართლებრივი რეგულირება 

sasoflo_sameurneo_2015სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების ცვლილება: სამართლებრივი რეგულირება 


გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში

გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში ანგარიშში წარმოდგენილია, გარემოს მდგომარეობასთან დაკავშირებული რა სახის ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი მოქალეებისათვის მოთხოვნის გარეშე და რა სახის ინფორმაციის მიღება შეუძლია მოქალაქეს ქვეყანაში მოქმედი ე.წ. გარემოს მსხვილი დამაბინძურებელი საწარმოების შესახებ.

garemos_mdgomareoba_2015გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში

ანგარიშში წარმოდგენილია, გარემოს მდგომარეობასთან დაკავშირებული რა სახის ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი მოქალეებისათვის მოთხოვნის გარეშე და რა სახის ინფორმაციის მიღება შეუძლია მოქალაქეს ქვეყანაში მოქმედი ე.წ. გარემოს მსხვილი დამაბინძურებელი საწარმოების შესახებ.


ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური – კანონიერება და კორუფციის საფრთხეები

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური – კანონიერება და კორუფციის საფრთხეები საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში დასაბუთებულია „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასურის“ გაუქმების აუცილებლობა და წარმოჩენილია ამ მექანიზმის არსებობის საფრთხეები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და დემოკრატიისათვის. 

regulation_2015_policy_briefბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური - კანონიერება და კორუფციის საფრთხეები

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში დასაბუთებულია „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასურის“ გაუქმების აუცილებლობა და წარმოჩენილია ამ მექანიზმის არსებობის საფრთხეები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და დემოკრატიისათვის. 


მიწის გონივრული მმართველობა მდგრადი განვითარებისთვის

მიწის გონივრული მმართველობა მდგრადი განვითარებისთვის წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს შემუშავების მიზანი იყო, თავი მოგვეყარა ამ დრომდე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მიღებული იმ სახელმძღვანელო სტანდარტებისთვის, რომლებიც მიწის (საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების) გონივრული მმართველობის, მათ შორის, გონივრული ინვესტირების ხელშეწყობას ემსახურება. სახელმძღვანელო, უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია იმ სახელმწიფო და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებისთვის, რომელთა ფუნქციები დაკავშირებულია მიწისა და მიწასთან დაკავშირებული რესურსების (მათ შორის, …

miwa_2015მიწის გონივრული მმართველობა მდგრადი განვითარებისთვის

წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს შემუშავების მიზანი იყო, თავი მოგვეყარა ამ დრომდე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მიღებული იმ სახელმძღვანელო სტანდარტებისთვის, რომლებიც მიწის (საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების) გონივრული მმართველობის, მათ შორის, გონივრული ინვესტირების ხელშეწყობას ემსახურება. სახელმძღვანელო, უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია იმ სახელმწიფო და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებისთვის, რომელთა ფუნქციები დაკავშირებულია მიწისა და მიწასთან დაკავშირებული რესურსების (მათ შორის, ტყის) მართვასთან, სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან, გარემოს დაცვასთან, საინვესტიციო პროექტების განხორციელების მონიტორინგსა და ზედამხედველობასთან. სახელმძღვანელო, ასევე, სასარგებლო იქნება ამავე საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ცდილობენ ზეგავლენა მოახდინონ ამ სფეროებში საჯარო პოლიტიკის, კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ფორმირების პროცესზე, მათი გაუმჯობესების მიზნით.  


საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება – ევროინტეგრაციის გამოწვევები

საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება – ევროინტეგრაციის გამოწვევები  კვლევის მიზანია წარმოაჩინოს ევროპის ენერგეტიკული ხელშეკრულებისა უპირატესობები და სარგებელი ევროინტეგრაციის პროცესში, რათა ფართო საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდეს, თუ რა მიზანს ემსახურება ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანება. არსებული პრობლემების უკეთ წარმოსაჩენად, კვლევაში ასევე საკმაოდ დეტალურად არის წარმოდგენილი ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების საკანონმდებლო ბაზა, აღსრულების მექანიზმები, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და უკრაინის …

energetikuli_gaerTianebaსაქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება - ევროინტეგრაციის გამოწვევები 

კვლევის მიზანია წარმოაჩინოს ევროპის ენერგეტიკული ხელშეკრულებისა უპირატესობები და სარგებელი ევროინტეგრაციის პროცესში, რათა ფართო საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდეს, თუ რა მიზანს ემსახურება ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანება. არსებული პრობლემების უკეთ წარმოსაჩენად, კვლევაში ასევე საკმაოდ დეტალურად არის წარმოდგენილი ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების საკანონმდებლო ბაზა, აღსრულების მექანიზმები, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და უკრაინის გამოცდილება. 


“ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი” არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება

"ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი" არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება საქართველოში მოღვაწე 15 არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც აფასებს „ქართული ოცნების" ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ ორ წელიწადს. შემაჯამებელი ანგარიში საჯარო პოლიტიკის 20-ზე მეტ სფეროს ეხება.

mmartvelobis_2_celi"ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი" არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება

საქართველოში მოღვაწე 15 არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც აფასებს „ქართული ოცნების" ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ ორ წელიწადს. შემაჯამებელი ანგარიში საჯარო პოლიტიკის 20-ზე მეტ სფეროს ეხება.


პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

saxelmdzgvanelo_shromit_iflebebzeპრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის სფეროში


Page 1 of 212