ზაზა წიკლაური და მწვანე ალტერნატივა დარიალის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაუქმებას ითხოვენ

დავა საქალაქო სასამართლოში მომჩივანი: ზაზა წიკლაური მოპასუხეები: საქართველოს მთავრობა და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო მესამე პირი: სს „სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ მოსამართლე: თამარ ოქროპირიძე 2016 წლის 15 აგვისტოს ზაზა წიკლაურმა მწვანე ალტერნატივას დახმარებით სარჩელით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა: 1. ბათილად იქნეს ცნობილი „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის პროექტის …

»»»