შპს “არემჯი გოლდისა” და სს “არემჯი კოპერის” კუთვნილ საწარმოებში ჩატარებული გარემოსდაცვითი აუდიტის ანგარიში, 2015

შპს "არემჯი გოლდისა" და სს "არემჯი კოპერის" კუთვნილ საწარმოებში ჩატარებული გარემოსდაცვითი აუდიტის ანგარიში, 2015

დოკუმენტი გადმოგვეცა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2016 წლის 28 ნოემბრის #9923 წერილით. სამინისტროს ინფორმაციით, დოკუმენტში დაფარულია პერსონალური მონაცემები და კომერციული ინფორმაცია.