ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 15 მარტის 2006/21/EC დირექტივა მოპოვებითი მრეწველობიდან წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის შესახებ

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 15 მარტის 2006/21/EC დირექტივა მოპოვებითი მრეწველობიდან წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის შესახებ (არაოფიციალური თარგმანი ქართულად)


საინფორმაციო ბიულეტენი გეოლოგიური პროცესების შესახებ

„საინფორმაციო ბიულეტენი საქართველოში 2019 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტი,  თბილისი 2020

წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის 24 მარტის №21/769 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია


წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2021 წლის 9 თებერვლის მდგომარეობით.

წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის 09 თებერვლის № 22/23 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია