ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 15 მარტის 2006/21/EC დირექტივა მოპოვებითი მრეწველობიდან წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის შესახებ

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 15 მარტის 2006/21/EC დირექტივა მოპოვებითი მრეწველობიდან წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის შესახებ (არაოფიციალური თარგმანი ქართულად)


საინფორმაციო ბიულეტენი გეოლოგიური პროცესების შესახებ

„საინფორმაციო ბიულეტენი საქართველოში 2019 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტი,  თბილისი 2020

წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის 24 მარტის №21/769 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია


წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2021 წლის 9 თებერვლის მდგომარეობით.

წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის 09 თებერვლის № 22/23 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია


ყაზახეთის მიერ COVID-19-ის პანდემიის დროს საჯარო მოსმენების ვიდეოკონფერენციების მეშვეობით ჩატარების თაობაზე რჩევის მოთხოვნასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები

ყაზახეთის მიერ COVID-19-ის პანდემიის დროს საჯარო მოსმენების ვიდეოკონფერენციების მეშვეობით ჩატარების თაობაზე რჩევის მოთხოვნასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები (არაოფიციალური თარგმანი ქართულად), გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ კონვენციის (ორჰუსის კონვენციის) შესაბამისობის კომიტეტი,  2020 წლის 1 ივლისი


განცხადება ორჰუსის კონვენციის გამოყენების შესახებ COVID-19-ის პანდემიის დროს და შემდგომ, ეკონომიკის აღდგენის ეტაპზე

‘განცხადება ორჰუსის კონვენციის გამოყენების შესახებ COVID-19-ის პანდემიის დროს და შემდგომ, ეკონომიკის აღდგენის ეტაპზე’ (არაოფიციალური თარგმანი ქართულად), გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ კონვენციის (ორჰუსის კონვენციის) შესაბამისობის კომიტეტი,  2020 წლის 2 სექტემბერი. 


ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები

ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები

წყარო: სსიპ-ის ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2020 წლის 20 აგვისტოს #03/1122 წერილით მოწოდებული ინფორმაცია


წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2020 წლის 19 ივნისის მდგომარეობით. 

წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 19 ივნისის № 22/221 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია


ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი N1-1/200, 01-98/თ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების ანგარიშები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი N1-1/200, 01-98/თ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების ანგარიშები შემდეგ საწარმოებში: – შპს ბარვილ ჯორჯია (ს/კ 215083139) (ვიზიტის თარიღი 03.08.2017)  – სს "დარკვეთის საშენ მასალათა კომბინატი" (ს/კ 239396710) (ვიზიტის თარიღი 28.06.2017)  – შპს "ჯეოკვარცი" (ს/კ 239406380) (ვიზიტის თარიღი 30.06.2017) - შპს "ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი …

»»»

მინდელის შახტზე DMT-ის დასკვნა

DMT GmbH&CO. KG მიერ მინდელის სახელობის შახტზე მომზადებული დასკვნის ოფიციალური ინგლისური ვერსია და არაოფიციალური თარგმანი ქართულად წყარო: სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 5 დეკემბრის № 03/2187 05 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

»»»

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2019 წლის 4 დეკემბრის მდგომარეობით.  წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის 3 დეკემბრის № 03/2187 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

»»»

Page 1 of 612345...Last »