მწვანე ალტერნატივის შენიშვნები და კომენტარები მდ. ჭოროხზე კირნათი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების და დამატებების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 2014 წელს გამოქვეყნებული ვერსიის თაობაზე