მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)“ ტყიბულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის სანაყარე მეურნეობის ტერიტორიაზე განთავსებული ნარჩენების მეორადი გამდიდრების საწარმოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე (15 იანვარი, 2015 წ.)

საქმიანობა გულისხმობს ქ. ტყიბულში, გამამდიდრებელი ფაბრიკის სანაყარე მეურნეობის ტერიტორიაზე განთავსებული ნარჩენების მეორადი გამდიდრების საწარმოს მშენებლობას. საწარმო უახლოესი დასახლებული არეალიდან 110 მეტრით არის დაშორებული. საწარმოს ყოველწლიური წარმადობა 24960 ტ/წელ პროდუქტია.

პროექტის განმახორციელებელია შპს „საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)“