შენიშვნები ქ. თბილისში შპს „ჯეუ გრუპის“ უკანონოდ აშენებული ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის სკოპინგის განცხადებაზე