მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლოატაციის პარამეტრების შეცვლისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპლოატაციის პროცესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე