მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ცაგერისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შპს „ალპანა ენერჯის“ ალპანა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე