მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები კამარა ჰესის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე