მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „კამარა ენერჯის“ კამარა ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე